Mức phạt hành chính khi ép người lao động làm thêm dịp lễ, tết

0
642

Ép đi làm dịp Tết Dương: Có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Chỉ còn vài ngày nữa tết Dương lịch 2019 sẽ đến. Tuy nhiên không ít hiện vẫn chưa nắm rõ những quy định về làm thêm trong dịp nghỉ lễ.

Chỉ được làm thêm khi được sự

Theo quy định tại điều 106, Bộ luật lao động 2012, là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong , thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Điều khoản này cũng quy định rõ Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Mặc dù vậy nhưng điều 107 của Bộ luật cũng chỉ rõ người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.

Mức phạt hành chính khi ép người lao động làm thêm dịp lễ, tết

Nếu người sử dụng lao động buộc người lao động đi làm vào ngày Tết dương lịch và không có sự đồng ý của người lao động thì sẽ bị xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

Theo khoản 2, Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP chỉ rõ phạt tiền người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết theo các mức sau đây:

a) Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động ;

b) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động ;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động ;

d) Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động ;

đ) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên .

Thêm vào đó tại khoản 3 điều 14 cũng quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động;

b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật lao động .

Ngoài ra khoản 4 của điều luật này quy định phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động hoặc quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần .

Tiền lương làm thêm ít nhất gấp 4 lần ngày thường

Trong trường hợp người lao động đồng ý đi làm thêm vào dịp nghỉ lễ, tết Điều 97, Bộ Luật Lao động 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương , ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy theo khoản c này, mức lương người lao động nhận được phải ít nhất gấp 4 lần so với ngày thường.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

BÌNH LUẬN